Política de privacitat

Política de privacitat

​​”Insòlitbarcelona” es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola i europea de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) (UE) 2016/679, de 27 d’abril, i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD i GDD, d’ara endavant LOPD).

De conformitat amb aquestes normatives, informem que la utilització del nostre web pot requerir que es facilitin certes dades personals a través de formularis de registre o contacte, o mitjançant l’enviament de correus electrònics, i que aquests seran objecte de tractament per “Insòlitbarcelona”, l’encarregat del tractament, les dades són:

Denominació Social: Clara Mas Casals
NIF: 46*****3-L
Domicili Social: Carrer Alegre de Dalt 32-34, 08024 Barcelona, ES
eMail: info@redescobrimciutatvella.cat

El responsable del tractament de dades és l’Ajuntament de Barcelona. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades a https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades

Obtenció i Tractament de Dades Personals

Una dada personal és qualsevol informació relativa a una persona: nom, email, domicili, telèfon, NIF / NIE … Addicionalment, quan un Usuari visita el nostre lloc web, determinada informació s’emmagatzema automàticament per motius tècnics, com l’adreça IP assignada pel seu proveïdor d’accés a Internet.

“Insòlitbarcelona”, com a encarregat del tractament, té el deure d’informar als Usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que es poden dur a terme, bé sigui mitjançant l’enviament de correu electrònic o a l’emplenar els formularis de registre inclosos en el lloc web.

S’obtindran únicament les dades necessàries per poder realitzar el servei contractat, o per poder respondre adequadament a la petició d’informació realitzada per l’Usuari. Les dades demanades són identificatives i corresponen a un mínim raonable per poder dur a terme l’activitat realitzada. En particular, no es recullen dades especialment protegides en cap moment. En cap cas es realitzarà un ús diferent de les dades que la finalitat per als que han estat recaptats.

Formularis de contacte / email

Finalitat: Donar contestació a la seva sol·licitud d’informació realitzada a través del nostre / s formulari / s de contacte.

Legitimació: La base jurídica que legitima aquest tractament és el consentiment de l’Usuari, que podrà revocar en qualsevol moment.

Cessió de dades: Les dades personals seran tractats a través de servidors allotjats a CDMON i gestionats per  “Insòlitbarcelona” que tindrà la consideració d’encarregat del Tractament.

Formularis d’alta en llista de correu (newsletter)

Finalitat: Enviament de comunicacions, algunes d’elles comercials, d’interès per als Usuaris segons la temàtica del web. Tal com estableix la LSSICE, “Insòlitbarcelona” es compromet a no remetre comunicacions comercials sense identificar-les com a tals. A aquests efectes, no es considera comunicació comercial la informació enviada als clients per al manteniment de la relació contractual existent, d’haver-la.

Legitimació: La base jurídica que legitima aquest tractament és el consentiment de l’Usuari, que podrà revocar en qualsevol moment.

Cessió de dades: Les dades personals seran tractats a través de servidors allotjats a CDMON i gestionats per “Insòlitbarcelona” que tindrà la consideració d’encarregat del Tractament.

Formularis de registre / alta de client / reserva

Finalitats:

  • Gestionar la seva alta d’Usuari a la nostra pàgina web.
  • Gestionar les reserves realitzades.
  • Proporcionar informació sobre la tramitació i l’estat de les reserves.
  • Registre històric de les reserves realitzades a la nostra pàgina web.
  • Gestió de comentaris i continguts.
  • Enviament de comunicacions via email i / o telèfon, per tal d’informar l’Usuari de possibles incidències, errors, problemes i / o estat de les reserves.
  • Legitimació: La base jurídica que legitima aquest tractament és l’execució d’un contracte.

Cessió de dades: Les dades personals seran tractats a través de servidors allotjats a CDMON i gestionats per “Insòlitbarcelona” que tindrà la consideració d’encarregat del Tractament. “Insòlitbarcelona” no cedirà o comunicarà a cap tercer les teves dades, excepte en els casos legalment previstos o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament. Així, l’Usuari accepta que algunes de les dades personals recollides siguin facilitades a aquests Encarregats de Tractament (plataformes de pagament, gestoria, intermediaris, etc.), quan sigui necessari per a l’efectiva realització d’un servei contractat o producte adquirit. L’Usuari accepta també que algun dels serveis puguin ser, total o parcialment, subcontractats a altres persones o empreses, que tindran la consideració d’Encarregats del Tractament, amb els quals s’ha convingut el corresponent contracte de confidencialitat, o adherit a les seves polítiques de privacitat, establertes en les seves respectives pàgines web. L’Usuari podrà negar-se a la cessió de les teves dades als encarregats del Tractament, mitjançant petició escrita, per qualsevol dels mitjans anteriorment referenciats.

A més, en aquells casos en què sigui necessari, les dades de Clients podran ser cedides a determinats organismes, en compliment d’una obligació legal: Agència Tributària Espanyola, entitats bancàries, Inspecció de Treball, etc.

Formulari de comentaris

Finalitat: realitzar un comentari o ressenya per a la seva publicació en la pàgina web.

Legitimació: La base jurídica que legitima aquest tractament és el consentiment de l’Usuari, que podrà revocar en qualsevol moment.

Cessió de dades: Les dades personals seran tractades a través dels servidors d’aquesta web, gestionats per “Insòlitbarcelona”, que tindrà la consideració d’encarregat del Tractament.

Menors d’edat

Només podran aportar dades personals en aquest lloc web les persones majors de 14 anys. Segons obliga la LOPD i GDD, en cas de menors de 14 anys, serà condició obligatòria el consentiment dels seus pares o tutors perquè puguem tractar les seves dades personals.

Registre d’Usuaris

Quan l’Usuari realitza el seu registre a través del formulari corresponent, la informació que recollim inclou:

– Nom i cognoms
– E-mail i / o telèfon
– Codi Postal
– IP
– Nom d’Usuari / contrasenya

A més, l’Usuari haurà d’acceptar els termes i condicions.

L’Usuari podrà rebre les següents notificacions:

Al donar-se d’alta a la plataforma (correu electrònic de validació de compte).

Al realitzar reserves, com ara el justificant de les mateixes, incidències, enviaments realitzats, etc.

A “Insòlitbarcelona” bloquejarem un compte d’usuari si comet accions sospitoses o fraudulentes. Els comptes d’usuari no s’eliminen per falta d’ús. Per eliminar un compte, l’Usuari ha de sol·licitar a través del seu panell d’Usuari, o contactant amb nosaltres.

Mesures de Seguretat

S’informa als Usuaris del web www.redescobrimciutatvella.cat que s’han adoptat les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives al nostre abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades, i que garanteixen així la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes, d’acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Les dades personals que es recullen en els formularis són objecte de tractament, únicament, per part de personal de “Insòlitbarcelona” o dels encarregats del Tractament designats.

El lloc web de www.redescobrimciutatvella.cat compta a més amb un xifrat SSL, que permet l’Usuari l’enviament segur de les seves dades personals a través dels formularis de contacte o registre del lloc web.

Veracitat de les dades

L’Usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes i es compromet a mantenir-les actualitzades. L’Usuari respondrà de la veracitat de les seves dades i serà l’únic responsable de quants conflictes o litigis poguessin resultar per la falsedat dels mateixos. És important que, perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l’Usuari informe a “Insòlitbarcelona” sempre que hi hagi hagut alguna modificació en els mateixos.

Exercici de Drets de l’Usuari

La LOPD i GDD i el RGPD concedeixen als interessats la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals. Per a això, l’Usuari haurà de dirigir-se, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), mitjançant correu electrònic a info@redescobrimciutatvella.cat, o bé mitjançant comunicació escrita a l’adreça que apareix en el nostre avís legal. Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: nom i cognoms de l’Usuari, l’objecte de la sol·licitud, el domicili i les dades acreditatius.

L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi Usuari. Això no obstant, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’Usuari, aportant-se la documentació que acrediti aquesta representació.

L’Usuari podrà sol·licitar l’exercici dels drets següents:

Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals, que és el dret a obtenir informació sobre si les seves pròpies dades de caràcter personal estan sent objecte de tractament, la finalitat del tractament que, si escau, s’estigui realitzant, així com la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos.

Dret a sol·licitar la seva rectificació, en el cas que les dades personals siguin incorrectes o inexactes, o supressió de les dades que resultin inadequades o excessives.

Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, en el cas únicament seran conservats per “Insòlitbarcelona” les dades estrictament necessàries per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Dret a oposar-se al tractament: es refereix a el dret de l’interessat a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades personals o se cessi en el mateix en els supòsits en què no sigui necessari el seu consentiment per al tractament, que es tracti de fitxers de prospecció comercials o que tinguin la finalitat d’adoptar decisions referides a l’interessat i basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, llevat que per motius legítims o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions s’hagin de seguir tractant.

Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulgui que les seves dades siguin tractades per una altra empresa, “Insòlitbarcelonal” li facilitarà la portabilitat de les dades en format exportable.

En el cas que s’hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, l’Usuari té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Ens comprometem a executar tots aquests drets dins del termini legal màxim (1 mes).

Si un Usuari considera que hi ha un problema amb la manera com “Insòlitbarcelona” està manejant les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions a el responsable de seguretat o a l’autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l’Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada en el cas d’Espanya.

Conservació de les dades

Les dades de caràcter personal dels usuaris que usin el formulari de contacte o que ens enviïn un correu electrònic sol·licitant informació seran tractats durant el temps estrictament necessari per atendre la sol·licitud d’informació, o fins que es revoqui el consentiment atorgat.

Les dades de caràcter personal del Client seran tractades fins que finalitzi la relació contractual. El període de conservació de les dades personals serà el mínim necessari, i pot mantenir-se fins:

– 4 anys: Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social (obligacions en matèria d’afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris …); Arts. 66 i s. Llei general tributària (llibres de comptabilitat …)
– 5 anys: Art. 1964 Codi Civil (accions personals sense termini especial)
– 6 anys: Art. 30 Codi de Comerç (llibres de comptabilitat, factures …)
– 10 anys: Art. 25 Llei de prevenció de l’Blanqueig de Capitals i Finançament de l’Terrorisme.
– Sense termini: dades desagregades i anonimitzades.

Xarxes Socials

“Insòlitbarcelona” compta amb perfil en algunes de les principals xarxes socials d’Internet (Facebook, Instagram, Twitter), reconeixent-se en tots els casos responsable del tractament de les dades dels seus seguidors, fans, subscriptors, comentaristes i altres perfils d’Usuaris (d’ara endavant, seguidors) publicats per “Insòlitbarcelona”.

La finalitat del tractament de dades per part de “Insòlitbarcelona”, quan la llei no ho prohibeixi, serà la d’informar als seus seguidors sobre les seves activitats i ofertes, per qualsevol via que la xarxa social permeti i de prestar servei personalitzat d’atenció a l’usuari. La base jurídica que legitima aquest tractament serà el consentiment de la persona interessada, que podrà revocar en qualsevol moment.

En cap cas “Insòlitbarcelona” extraurà dades de les xarxes socials, llevat que s’obtingués puntual i expressament el consentiment de l’Usuari per a això (per exemple, per a la realització d’un concurs).

Confidencialitat

La informació subministrada per l’Usuari tindrà, en tot cas, la consideració de confidencial, sense que pugui ser utilitzada per a altres fins diferents als aquí descrits. “Insòlitbarcelona” s’obliga a no divulgar ni revelar informació sobre les pretensions de l’Usuari, els motius de l’assessorament sol·licitat o la durada de la seva relació amb aquest.

Validesa

Aquesta política de privacitat i de protecció de dades ha estat redactada a dia 3 de setembre de 2021, i podrà variar en funció dels canvis de normativa i jurisprudència que es vagin produint, i és responsabilitat del titular de les dades la lectura del document actualitzat, amb vista a conèixer els seus drets i obligacions en cada moment.